29 آگوست

0 Comments

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریتی مدیران دانایی فرد و همکاران (1388)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 114 ·

هدف: ارزیابی میزان شایستگی مدیریتی مدیران

تعداد سوال: 28

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریتی مدیران دانایی فرد و همکاران (1388)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف شایستگی های مدیریتی

محبوبيت و رواج رويكرد شايستگي كه در اوايل دهه 1990 به اوج رسيد و هم اكنون نيز ادامه دارد، تأثيرات زيادي را بر بسياري از سازمانها داشته است (لوسيا و همكاران، 1999:15 ). ج تـهاني شدن و ـشديد فشارهاي رقابتي، نقش شايستگيهاي مديريتي را در بهبود عملكرد سازمان، بهرهوري و در نتيجه مزيت رقابتي برجسته نموده است (اسكار بروف تامپو . 2000( ، 2 (1994)، اظهار ميدارد كه در سالهاي اخير اساس مزيت رقابتي سازمانها و شركتها از منابع طبيعي به سرمايهي انساني تغيير يافته است. بنابراين استفاده ؤي م ثر از سرمايهي انساني به شكل شايستگيهاي مديريتي درمحيط رقابتي بسيار حياتي ميباشد. امروزه سازمان ها اهميت بهبود شايستگيهاي كاركنان خود را با تكيه بر اين اصل كه افراد شايسته احتمال بيشتري دارد كه اهداف و آرمانهاي عملكرد خود را برآورده كنند درك كردهاند. علاوه بر اين، اين حتمال وجود دارد كه افراد شايسته قادر به استفاده از دانش، تواناييها، مهارتها، قابليتها و ويژگيهاي فردي، براي دستيابي به اهداف و استانداردهاي مورد نياز نقشها و عملكردشان، و در نتيجه بهبود پويش مستمر سازمان براي مزيت رقابتي باشند. لذا شناسايي و ارتقاء مهارت، دانش، و تواناييها و خصيصههاي فردي و در يك كلام شايستگيهاي آنان براي موفقيت سازمان ضروري و اجتناب ناپذير است (نكادو و مي ير، 2001). شايستگي در لغت اصطلاحاً به معناي داشتن توانايي، اختيار، مهارت، دانش، لياقت و صلاحيت است (Oxford Advenced,1993). از ديـدگاه ناك شـوين ـارون و الـوود 3 ( 2003 ) شايـستگي، دانـش، مهارتها و نـگرشهايي است كه يك ف بـرد ـه منظور انجام وظيفه يا اجراي نقش خود، دارا ميباشد يا بايد دار باشد. بوياتزيس شايستگي شغلي را به عنوان ويژگيهاي اساسي كاركنان ( مثل انگيزه، صفات شخصي، مهارت، تصور فرد از خود، نقش اجتماعي، مجموعهي دانش) كه منجر به عملكرد مؤثر يا بالاتر در كار ميشود، 2 تعريف مينمايد. هورنباي و توماس (1989 :53) شايستگي را به عنوان «دانش، مهارتها و و همكاران 3 ويژگيهاي مديران يا رهبران اثر بخش » تعريف مي نمايند. و در نهايت مي ير (1996) شايستگيهاي مديريتي را به عنوان دانش، تواناييها، مهارتها، و رفتارهايي كه براي عملكرد شغلي اثربخش در كار مديريتي مورد نياز است، تعريف ميكند. 

دسته: پرسشنامه, مدیریت

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , ,

29 آگوست

0 Comments

پرسشنامه اعتماد سازمانی دانایی فرد و همکاران (1388)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 120 ·

هدف: اندازه گیری اعتماد سازمانی

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اعتماد سازمانی دانایی فرد و همکاران (1388)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (2008)

3- پرسشنامه تاثیر اعتماد (عمومی، بین شخصی و نهادی) بر التزام شهروندان به تکالیف و تعهدات مدنی

2- پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

تعریف اعتماد سازمانی

مفهوم اعتماد از جمله مفاهيمي است كه از سوي صاحب نظـران رشـته هـاي علمـي مختلف، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. در واقع محققان در ايـن رشـته هـا، موضـوع مشابهي را از رويكرد هاي مختلف مورد بررسي قرار داده اند، كـه هـر يـك بـر جنبـه هـاي خاصي از مفهوم اعتماد تمركز كردهاند كه اين امر خود منجر به ارائـه ي تعريفـي نـاقص از 2 سازهي اعتماد شده است (لويسكي و همكاران، 1998 ؛ روسو و همكاران، 1998). هوسـمر (1995) معتقد است كه اختلاف نظرهاي زيادي در مورد تعريف سـازهي اعتمـاد وجـود دارد. (1993) بيان ميكند كه هر چند اعتماد مفهوم مهمي براي مطالعه مـي باشـد ولـي 3 ويلسون موضوعي است كه تفسير و تعبيرهاي متفاوتي دارد. (پورتر و همكاران، 497 :1975) معتقدند كه اعتماد شبيه اتـمسفر است، بـطور گسترده دربارهي آن صحبت ميشود، براي سازمانها حياتي ميباشد، ولي هنگامي كه زمان تعريف دقيق آن در حوزه ي سازمان مـيرسـد، دچـار ابهامات زيادي ميشود. روان شناسان اجتماعي از طريق تاكيد بر عوامل زمينهاي كه ممكـن است باعث افزايش و يا كاهش اعتماد شود، اعتماد را به عنوان انتظار افراد از رفتـار ديگـران در حين تعاملات اجتماعي تعريف ميكنند. روانشناسان شخصيت، به اعتماد به عنـوان يـك اعتقاد و يا انتظار و يا احساسي كه ريشه در شخصيت آدمي و يا ظرفيـت روانـي اوليـه فـرد دارد، نگـاه مـيكننـد. اقـتـصاددانان و جامعـه شناسـان اعــتماد را از منظـر سـازمانهـا و مشوق هايي كه براي كاهش بي ثباتي و نگراني ناشي از تعاملات بـا بيگانگـان (غريبـههـا) ايجاد ميشود، بررسي ميكنند (لويسكي و همكاران همان منبع،1998).

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه نگرش زنان به بهداشت باروری

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 114 ·

هدف: ارزیابی نگرش زنان در مورد بهداشت باروری (نگرش منفی و مثبت)

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش زنان به بهداشت باروری 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه گرایش به باروری در زنان

تعریف بهداشت باروری

به حالتي از سلامتي كامل جسمي، رواني و رفاه اجتماعي كه مرتبط به سيستم توليدمثل و روند و كاركرد آن است، اطلاق مي‌شود.
براي رسيدن به اين هدف، دفتر سلامت خانواده و جمعيت معاونت سلامت وزارت بهداشت، برنامه جامع و سرفصل بزرگي را به نام «بهداشت باروري در نظام جمهوري اسلامي » باز كرده است. براي آشنايي بيشتر با اين مقوله پاي صحبت دكتر «محمد اسماعيل مطلق» مدير دفتر سلامت خانواده و جمعيت مي‌نشينيم:
آقاي دكتر لطفا بفرماييد هدف از مقوله «بهداشت باروري» چيست؟
اين مقوله با ارائه طيف وسيعي از خدمات بهداشتي؛ سلامت در تمام طول زندگي (از تولد تا مرگ) در بر گرفته و هدف آن كمك به افراد و خانواده‌ها در زمينه بهبود وضعيت بهداشتي، توانمندسازي زنان، افزايش امكان دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و سلامت مادر و نوزاد، تنظيم خانواده، درمان بيماري‌هاي منتقل شونده از راه جنسي، بدخيمي‌هاي دستگاه تناسلي، تشخيص و درمان نازايي، آموزش در زمينه سلامت باروري، به ويژه در جوانان و نوجوانان به همراه برآوردن نيازهاي تحصيلي و خدماتي اين گروه به منظور قادرسازي آنان به برخوردي مثبت و مسئولانه با تمايلات جنسي خود، حقوق جنسي زنان و نيز مشاركت مردان در سلامت باروري، سلامت دوران يائسگي، بهداشت سالمندان و روابط متقابل احترام‌آميز و برابري جنسيتي و به طور كلي ارتقاي سطح سلامت تمام زنان و مردان با شرايط متفاوت (درآمد، سن، مذهب و…) مي‌باشد.
اين خدمات بهداشتي ارائه شده (در باروري) كدام‌اند؟
بهداشت باروري در حيطه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي، خدمات زير را ارائه مي‌دهد:
– مشاوره؛ اطلاع‌رساني؛ آموزش؛ ارتباطات در زمينه مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
– مراقبت‌هاي نوزادان به ويژه تغذيه با شير مادر
– مراقبت‌هاي بهداشتي كودكان و ترويج تغذيه سالم دوره كودكي
– خدمات مربوط به مراقبت‌هاي قبل و بعد از زايمان، زايمان ايمن و مطمئن
– مراقبت‌هاي بهداشتي زنان؛ مشتمل بر پيشگيري و درمان مناسب بيماري‌هاي مقاربتي از جمله ايدز، كنترل و درمان سرطان‌هاي دستگاه توليد مثل
– خدمات تنظيم خانواده
– مراقبت‌هاي بهداشتي نوجوانان؛ ميانسالان و سالمندان
براي رسيدن به اين خدمات كه طيف وسيعي هم دارند، چه برنامه‌هايي داشته‌ايد؟
به علت وسعت كار، هر قسمت به اداره‌اي كه زيرمجموعه اين دفتر است سپرده شده است.
ادارات داراي برنامه در راستاي اهداف بهداشت باروري عبارت‌اند از:
– نوزادان
– ترويج تغذيه با شير مادر
– كودكان (برنامه مانا و كودك سالم)
– سلامت مادران
– سلامت نوجوانان؛ جوانان و مدارس
– ميانسالان
– سالمندان
– تنظيم خانواده
– جمعيت

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه گرایش به باروری در زنان

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 130 ·

هدف: ارزیابی میزان گرایش به باروری در زنان

تعداد سوال: 16

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه گرایش به باروری در زنان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف باروری

زاد و ولد يا تولد (birth) يک واقعهٔ جمعيت‌شناختى و از نخستين عوامل حرکت‌هاى جمعيت است. اين واقعه دو جنبه دارد: هرگاه به مادر بيش از کودک توجه کنيم، تأکيد بيشتر روى جنبهٔ مادرى خواهد بود و ولايت در مرحلهٔ بعدى قرار مى‌گيرد. در اين صورت بحث از بارورى است؛ و اگر کانون بحث به‌جاى مادر متوجه کودک و توليد نسل باشد، تولد اهميت بيشترى پيدا مى‌کند. از آنجا که اين دو جنبه از بحث (تولد و باروري) مسئله‌اى واحد و غيرقابل انفکاک هستند، از اين‌رو بايد مباحث آنها همراه هم مورد بررسى قرار گيرند اما چون علل و پيامدهاى اين دو پديده همواره يکسان نيستند، به همين جهت آنها را در دو مبحث جداگانه مطالعه مى‌کنيم. اگر تولد را بتوان يک پديدهٔ جمعيتى و زيستى دانست، عوامل گوناگونى چون متغيرهاى فرهنگي، اجتماعى و سياسى در امر بارورى مؤثر هستند.
 
اصطلاح ‘زاد و ولد’ يا ‘تولد’ در مطالعات و پژوهش‌هاى جمعيت‌شناسى به زاده شدن نوزاد و ولادت‌هائى اطلاق مى‌شود که در يک گروه اجتماعى طى يک سال اتفاق مى‌افتد. از آنجا که معمولاً نوزادان مرده به دنيا آمده را با اصطلاحات ‘مرگ و مير جنيني’ و ‘مرده‌زائي’ عنوان مى‌کنند، بهتر است اصطلاح تولد با مفهوم ‘زنده متولد شده’ متداول شود.

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 117 ·

هدف: ارزیابی گرایش به سبک زندگی نوین (نحوه پوشش، مدگرایی، توجه و نگرش به بدن، اوقات فراغت)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

۲- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

۳- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

4- پرسشنامه سبک زندگی والس

تعریف سبک زندگی نوین

سبک زندگی از مفاهیمی است که به دلیل گستردگی آن در رشته های مختلفی چون مطالعات فارهنگی و جامعه شناسی کاربرد دارد. به نظر گیدنز سبک زندگی را میتوان مجموعه ای  از عملكردهايی دانست که فرد آنها را به کار می گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می کند بلكه روايت خاصی را هم که وی برای هويت شخصی خود برگزيده است در برابر ديگران متجس می سازد (خوشنويس 3 :1333). فردی که در جامعه مدرن زندگی می کند هويت شخصی را در سبک زندگی خويش متجلی می سازد و در واقع بر اساس نظر چنی (131 :1336) سبک زندگی رابطه مستقیمی با هويت افراد دارد. رواج فناوریهای نوين در زندگی روزمره افراد ازدياد شیوه های جديد در دستر برای کنش و شیوه های برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات طیف ابزاری را که افراد از طريق آنها فرهنگ سبک زندگی و هويتهای روزمره خود را می سازند گستر داده است. در میان فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی رسانه های اجتماعی را میتوان به عنوان ابزار مناسبی برای تحلیل فرايند دگرگونی ای تلقی کرد که به طور همزمان شامل افراد (زندگی روزمره فرهنگ سبک زندگی و هويت) اطلاعات و فناوریهای اطلاعاتی است.

دسته: دسته‌بندی نشده

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه تأثیر كیفیت رابطه با مشتری بر كیفیت ادراك شده و وفاداری مشتریان هتل

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 112 ·

هدف: ارزیابی تأثیر كیفیت رابطه با مشتری بر كیفیت ادراك شده و وفاداری مشتریان

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تأثیر كیفیت رابطه با مشتری بر كیفیت ادراك شده و وفاداری مشتریان هتل

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر رضایتمندی مشتریان بانک

2- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

3- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

تعریف مدیریت ارتباط با مشتریان

هنوز در مورد تعریف مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management، اتفاق نظری وجود ندارد. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی اطلاعات، CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری را مجموعه نرم افزارها یا خدماتی میدانند که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می کند. CRM با این تعریف، تا حد زیادی به حوزه ی تکنولوژی نزدیک می شود.

بخش دیگری از فعالان حوزه مدیریت، تاکید دارند که CRM نگرشی با تاکید بر ایجاد، حفظ و توسعه و تعمیق رابطه با مشتریان است و در این نگرش، ممکن است از تکنولوژیهای روز استفاده بشود یا نشود. حتی کتابهایی در حوزه CRM وجود دارند که برای تاکید به جنبه های مدیریتی در مدیریت ارتباط با مشتری، هیچگونه اشاره جدی به امکان استفاده از تکنولوژی در این حوزه نکرده اند. این افراد، تعریف سابقه ی تاریخی CRM و مدیریت ارتباط با مشتری را با جملات پیتر دراکر آغاز میکنند: هدف هر کسب و کاری، ایجاد و نگه داشتن مشتری است.

این نوع از بحثها در حدی جدی است که بسیاری از کتابهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، برای تاکید بر میانه رو بودن، چنین عناوینی را در توضیحات خود به کار می برند: CRM – A Balanced Approach  یا مدیریت ارتباط با مشتری با نگاهی متوازن و توجه همزمان به جنبه های مدیریتی و جنبه های تکنولوژیک.

اجازه دهید برخی از متداول ترین تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM را با هم مرور کنیم:

توماس سیبل که قبلا هم از او نام بردیم میگوید:

مدیریت ارتباط با مشتری، راهی برای تشخیص و تعیین هویت مشتریان، جذب و نگهداری آنان است.

مایکروسافت در تعریف خود کمی طعم تکنولوژی را وارد کرده و توضیح میدهد که:

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، نرم افزاری است که با هدف اتوماسیون فعالیتهای فروش و بازاریابی و نیز مدیریت فعالیتهای مرتبط با فروش و خدمات در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت گارتنر که از غولهای تحقیقاتی حوزه فن آوری اطلاعات است، CRM را کاملا مستقل از بستر نرم افزاری آن و به صورت زیر تعریف میکند:

CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلان برای تمام کسب و کار است که با هدف بهینه کردن سود، درآمد و رضایت مشتریان به کار گرفته میشود و برای محقق کردن این هدف، همه ی فعالیتهای کسب و کار را حول گروه های مختلف مشتریان سامان میدهد و میکوشد رفتارهایی را در کسب و کار ایجاد کرده و توسعه دهد که نهایتا به رضایت بیشتر مشتریان منتهی شود.

سایت CIO که مطالب و مفالات آن در حوزه تکنولوژی ومدیریت ارتباط با مشتری، شناخته شده است و در رسانه های مختلف هم بازنشر میشود، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM را چنین تعریف میکند:

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یک استراتژی برای شناخت بهتر نیازها و رفتار مشتریان با هدف توسعه و استحکام بیشتر روابط با آنان است.

شرکت Salesforce هم تعریف تقریبا مشابهی را مطرح میکند:

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یک استراتژی برای مدیریت تمام رابطه ها و تعاملات یک شرکت با مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی آن است و کمک میکند که سوددهی کسب و کار افزایش یابد.

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه كیفیت رابطه با مشتری رحیم و نیا و همکاران (1391)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 116 ·

هدف: ارزیابی میزان كیفیت رابطه با مشتری

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه كیفیت رابطه با مشتری رحیم و نیا و همکاران (1391)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر رضایتمندی مشتریان بانک

2- پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

3- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)

تعریف مدیریت ارتباط با مشتریان

هنوز در مورد تعریف مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management، اتفاق نظری وجود ندارد. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی اطلاعات، CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری را مجموعه نرم افزارها یا خدماتی میدانند که به اتوماسیون بازاریابی، فروش و خدمات کمک می کند. CRM با این تعریف، تا حد زیادی به حوزه ی تکنولوژی نزدیک می شود.

بخش دیگری از فعالان حوزه مدیریت، تاکید دارند که CRM نگرشی با تاکید بر ایجاد، حفظ و توسعه و تعمیق رابطه با مشتریان است و در این نگرش، ممکن است از تکنولوژیهای روز استفاده بشود یا نشود. حتی کتابهایی در حوزه CRM وجود دارند که برای تاکید به جنبه های مدیریتی در مدیریت ارتباط با مشتری، هیچگونه اشاره جدی به امکان استفاده از تکنولوژی در این حوزه نکرده اند. این افراد، تعریف سابقه ی تاریخی CRM و مدیریت ارتباط با مشتری را با جملات پیتر دراکر آغاز میکنند: هدف هر کسب و کاری، ایجاد و نگه داشتن مشتری است.

این نوع از بحثها در حدی جدی است که بسیاری از کتابهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، برای تاکید بر میانه رو بودن، چنین عناوینی را در توضیحات خود به کار می برند: CRM – A Balanced Approach  یا مدیریت ارتباط با مشتری با نگاهی متوازن و توجه همزمان به جنبه های مدیریتی و جنبه های تکنولوژیک.

اجازه دهید برخی از متداول ترین تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM را با هم مرور کنیم:

توماس سیبل که قبلا هم از او نام بردیم میگوید:

مدیریت ارتباط با مشتری، راهی برای تشخیص و تعیین هویت مشتریان، جذب و نگهداری آنان است.

مایکروسافت در تعریف خود کمی طعم تکنولوژی را وارد کرده و توضیح میدهد که:

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، نرم افزاری است که با هدف اتوماسیون فعالیتهای فروش و بازاریابی و نیز مدیریت فعالیتهای مرتبط با فروش و خدمات در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت گارتنر که از غولهای تحقیقاتی حوزه فن آوری اطلاعات است، CRM را کاملا مستقل از بستر نرم افزاری آن و به صورت زیر تعریف میکند:

CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلان برای تمام کسب و کار است که با هدف بهینه کردن سود، درآمد و رضایت مشتریان به کار گرفته میشود و برای محقق کردن این هدف، همه ی فعالیتهای کسب و کار را حول گروه های مختلف مشتریان سامان میدهد و میکوشد رفتارهایی را در کسب و کار ایجاد کرده و توسعه دهد که نهایتا به رضایت بیشتر مشتریان منتهی شود.

سایت CIO که مطالب و مفالات آن در حوزه تکنولوژی ومدیریت ارتباط با مشتری، شناخته شده است و در رسانه های مختلف هم بازنشر میشود، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM را چنین تعریف میکند:

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یک استراتژی برای شناخت بهتر نیازها و رفتار مشتریان با هدف توسعه و استحکام بیشتر روابط با آنان است.

شرکت Salesforce هم تعریف تقریبا مشابهی را مطرح میکند:

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یک استراتژی برای مدیریت تمام رابطه ها و تعاملات یک شرکت با مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی آن است و کمک میکند که سوددهی کسب و کار افزایش یابد.

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه هویت قومی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 117 ·

هدف: ارزیابی هویت قومی (میزان تعلق افراد به قومیت خود)

تعداد سوال: 16

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه هویت قومی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه هویت اجتماعی

2- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

3- پرسشنامه هویت من

4- دانلود تحقیق: رشد اجتماعی و هویت نوجوانان

5- هویت و رشد اجتماعی کودکان

6- پرسشنامه سبک هویت ( ISI-6G )

7- پرسشنامه سبک هویت

8- پرسشنامه بحران هویت – احمدی

9- پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

10- پرسشنامه گرایش به هویت ملی ارمکی و غفاری (1383)

تعریف هویت قومی

هویت قومی یکی از انواع هویت جمعی است که به مجموعه مشخصات و ویژگیهایی اطلاق میشود که یک قوم را از دیگر اقوام دیگر متمایز میکند و بین اعضاي یک احساس تعلق به همدیگر ایجاد کرده و آنها را منسجم میکند (احمدلو،123 :1381).

از نظر فینی هویت قومی یک ساختار چندبعدي و پویا است که به هویت شخصی یا احساس خود بهعنوان عضو یک گروه قومی برمیگردد (فینی،63، 2002). هویت قومی همانند هویت فردي یکی از جنبههاي اساسی و پایدار «خود» است، با این تفاوت که هویت قومی شامل یک حس مشترك با دیگر افرادي است که متعلق به آن گروه قومی هستند. بر خلاف هویتهاي شخصی مانند شغل و…، هویت قومی نمیتواند توسط افراد انتخاب شود بلکه بر اساس پس زمینههاي قومی یا فنوتیپ به افراد اختصاص داده میشود. فرآیند شکلگیري هویت قومی مستلزم تبدیل هویت شخصی به نگرش به عضویت در گروه در طول زمان میباشد. هویت قومی به شکل ناقص از دوران کودکی آغاز میشود و مانند هویت شخصی، در طی دوران بزرگسالی 1 از طریق فرآیندهاي «اکتشاف » ، «تعهد 2 » دستخوش تغییر میشود. در بزرگسالی، افراد یک هویت قومی، یک احساس ایمنی از عضویت در یک گروه قومی را بطور نسبتاً پایدار بهدست میآورند. تاجفل 3 (1987) هویت قومی را بخشی از مفهوم فرد میداند که از آگاهیاش نسبت 4 به عضویتش در یک گروه قومی، با ارزشها و احساسات مربوط به آن ناشی میشود. هلمز نیز آنرا احساس تعلق فرد به یک گروه قومی که میراث فرهنگی، ارزشها و منشهاي خاص خود را دارد، میداند (فینی،271-276 :2007). از نظر گیدنز نیز هویت قومی به دیدگاهها و شیوههاي عمل فرهنگی گفنه میشود که اجتماع معینی از مردم را متمایز میکنند. اعضاي گروههاي قومی خود را از نظر فرهنگی متمایز از گروهبندي دیگر در جامعه میدانند و دیگران نیز آنها را همینگونه میدانند (به نقل از توسلی،78 :1386). احساس هویت قومی با تشکیل یک درون گروه و تفکیک آن از گروههاي بیرونی بهوجود میآید (کوزر،261 :1387).

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه فرم کوتاه سرمایه اجتماعی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 121 ·

هدف: ارزیابی سرمایه اجتماعی افراد از ابعاد مختلف (بعد شناختی، بعد ساختاری)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه فرم کوتاه سرمایه اجتماعی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی در سازمان

2- پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

3- مقیاس سرمایه معنوی (فرم کوتاه)

4-پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)

5- پرسشنامه سرمایه اجتماعی اساتید دانشگاهی فراهانی و همکاران (1393)

تعریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مفهومی در جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است [۱]. ایده اصلی این است که “شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانطور که پیچگوشتی (سرمایه فیزیکی) یا تحصیلات دانشگاهی (سرمایه انسانی) هم به صورت فردی و هم در شکل جمعی می‌توانند موجب افزایش بهره وری شوند، ارتباطات اجتماعی هم بر بهره وری افراد و گروهها تأثیر می‌گذارند”[۲]

سرمایه اجتماعی بر چند تعریف، تفسیر و کاربرد مختلف استوار است. دیوید هالپرن بیان می دارد که محبوبیت سرمایه اجتماعی برای سیاستگذاران به علت حالت دو گانه این مفهوم می‌باشد که خود ناشی از “روح قوی اقتصادی آن در بیان اهمیت گروهها” است. محبوبیت این مفهوم برای محققان تا حدودی به علت طیف وسیع نتایجی است که سرمایه اجتماعی می تواند توجیه کند [۱۰]. تعدد کاربردها منجر به تعدد تعاریف شده است. سرمایه اجتماعی به دفعات برای تشریح عملکرد مدیریتی برتر [۱۱]، بهبود بازدهی گروههای دارای اعمال مختلف [۱۲] ارزش حاصل از پیمانهای مصلحتی [۱۳]و تقویت روابط زنجیره عرضه به کار گرفته شده است [۱۴].

تلاشهای آغازین برای تعریف سرمایه اجتماعی بر میزان استفاده از آن به عنوان منبعی در اختیار نفع عمومی یا افراد تأکید داشتند. پوتنام [۱۵] می گوید سرمایه اجتماعی می تواند موجب تقویت همکاری و بطور همزمان گسترش روابط حمایتی دو جانبه در اجتماعات و ملتها گردد و بنابراین می تواند ابزاری ارزشمند برای مبارزه با بسیاری از نارساییهای اجتماعی در جوامع مدرن، همچون جرائم، که جزء جدایی ناپذیر آنها هستند، باشد. برخلاف کسانی که بر منافع عمومی ناشی از شبکه روابط اجتماعی تأکید دارند، اوزی و دانلپ [۱۶] سرمایه اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به اطلاعات، تخصص و قدرت بیشتر می دانند. براین اساس، افراد می توانند به جای استفاده از سرمایه اجتماعی در جهت نفع سازمان، از آن برای پیشرفت شغلی خود استفاده کنند.

در کتاب “اشکال سرمایه” [۱۷] پیر بوردیو بین سه نوع سرمایه تمایز قائل می شود: سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی. او سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می کند: “مجموعه منابع حقیقی یا بالقوه مرتبط با مالکیت شبکه پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده بر اساس آشنایی و پذیرش متقابل” [۱۸]. نگاه او به این مفهوم، نگاهی ابزاری است و مبتنی بر سود مالکان سرمایه اجتماعی و “ایجاد هدفمند روابط اجتماعی با قصد خلق این منبع” می‌باشد [۱].

جیمز کلمن سرمایه اجتماعی را از دیدگاه عملی اینچنین تعریف می کند: “تنوعی از موجودات با دو عنصر مشترک: همه آنها بخشی از ساختارهای اجتماعی را شامل می شوند، و بعضی از فعالیتهای عاملان را… در آن ساختار تسهیل می کنند” [۱] – یعنی سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است ناشی از شبکه روابط، اعتماد، حس عمل متقابل و هنجارهای اجتماعی که موجب تسهیل فعالیت فردی یا اجتماعی شود. از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی یک منبع خنثی است که هر نوع عملی را تسهیل می کند، اما اینکه جامعه از آن نفع می برد یا خیر کاملاً وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خاص است [۶].

بر اساس گفته رابرت پوتنام، سرمایه اجتماعی “ به ارزش جمعی همه شبکه‌های اجتماعی و تمایلات ناشی از این شبکه‌ها برای کمک به یکدیگر اشاره دارد” . بر اساس نظر او و پیروانش، سرمایه اجتماعی عنصری کلیدی در بنا و برقراری دموکراسی است. پوتنام می گوید که سرمایه اجتماعی در آمریکا در حال کاهش است. این نتیجه گیری بر اساس کاهش سطح اعتماد به دولت و کاهش مشارکت مدنی بدست آمده است. همچنین وی معتقد است که تلویزیون و پراکندگی شهری باعث شده اند که جامعه آمریکا جامعه ای بس غیر منسجم تر باشد. پوتنام می گوید سرمایه اجتماعی را می توان با بررسی میزان اعتماد و حس عمل متقابل در یک اجتماع یا بین مردم سنجید.

تعریف نان لین از سرمایه اجتماعی جنبه فردی بیشتری دارد: “سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با نیت بازگشت سود در عرصه داد و ستد”. این تعریف تا حدودی در بر گیرنده نظرات دیگران همچون بوردیو، فلپ و اریکسون است [۱۹].

فرانسیس فوکویاما در مقاله “سرمایه اجتماعی و توسعه : دستور کار آینده” اشاره دارد که توافقی بر تعریف سرمایه اجتماعی وجود ندارد، وی این مفهوم را اینگونه تفسیر می کند: سرمایه اجتماعی “هنجارها یا ارزشهای به اشتراک گذاشته شده است که موجب تقویت همکاری اجتماعی بر اساس روابط اجتماعی واقعی می شود”. وی از این تعریف در مقاله خود به وفور استفاده کرده است. وی بیان می دارد که سرمایه اجتماعی پیشنیازی ضروری برای توسعه موفق است، اما برقراری نیرومند قانون و نهادهای زیربنایی سیاسی برای ساختن سرمایه اجتماعی ضروری هستند. وی معتقد است دموکراسی و رشد اقتصادی نیرومند، نیازمند سرمایه اجتماعی توانمند هستند. باندبازی یکی از مشکلات اساسی اعتماد است زیرا که تقویت کننده یک نظام اخلاقی دوگانه است که در آن فرد مجبور است جانب اعضاء خانواده خود را بگیرد. فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی پیوندی (عبارتی که پوتنام در بولینگ یکنفره معرفی کرده است) برای سرمایه اجتماعی نیرومند ضروری است چون که وسعت یافتن سطح اعتماد، دایره روابط را به ورای هر مرز و محدودیتی گسترش خواهد داد و نقش بنیادی در بنای سازمان خواهد داشت. اگرچه وی در مقاله اش به بسیاری از مسائل و مشکلات و راه حلهای احتمالی آنها اشاره دارد، اما در عین حال اعتراف می کند که هنوز راهی طولانی برای ایجاد سرمایه اجتماعی نیرومند در پیش است.

بنیاد سرمایه اجتماعی پیشنهاد می کند که این مفهوم نباید با اشکال ظاهری آن اشتباه گرفته شود. در حالیکه به طور مثال درک ما از سرمایه اجتماعی اغلب شبکه هایی است که شخص در اختیار دارد و ممکن است از جهت برقراری روابط اجتماعی از آنها استفاده کند، این مفهوم [در واقع] بیشتر به معنی تمایل برای ایجاد، برقراری و توسعه چنین شبکه هایی است که سرمایه اجتماعی واقعی را شامل می شوند. به طور مشابه، مشارکت مدنی یکی از نمودهای سرمایه اجتماعی اما نه خود آن است. در این تعریف، سرمایه اجتماعی تمایل ذهنی جمعی نزدیک به آراء جمع است.

ناهاپیت و گوشال در تحقیقات خود پیرامون نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه معنوی، پیشنهاد می کنند که سرمایه اجتماعی در سه بخش باید مورد توجه قرار بگیرد: ساختاری، ارتباطی و شناختی [۲۰]. کارلوس گارسیا تیمون می گوید ابعاد ساختاری سرمایه اجتماعی مرتبط با توانایی فرد در برقراری پیوندهای ضعیف و قوی با دیگران در یک سیستم است. این بعد اساساً مربوط به منافع حاصل از ساختار شبکه های فردی و جمعی شخص عامل است. تفاوت بین پیوندهای ضعیف و قوی را گرانووتر تشریح کرده است [۲۱]. بعد ارتباطی بر خصوصیات رابطه بین افراد تمرکز دارد. این بعد را به بهترین نحو با میزان اعتماد، همکاری و کسب هویت فردی در یک شبکه می توان تشریح کرد. هزلتون و کنان [۲۲] بعد سومی یعنی ارتباطات را هم افزوده اند. ارتباطات در ترکیب با سرمایه اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات، یافتن مشکلات و راه حل آنها و مدیریت اختلافات ضروری است. بویسوت [۲۳] و بولند و تنکاسی [۲۴] معتقدند ارتباط معنی دار نیازمند حداقلی از زمینه های مشترک ما بین افراد دخیل در تبادل اطلاعات است. [و سرانجام]، بعد شناختی راجع به درک و معانی مشترکی است که افراد و گروهها از یکدیگر دارند.

از مفاهیم شبکه محور نیز جهت تشریح سرمایه اجتماعی گروهها (همچون سازمانها و بخشهای تجاری) می توان استفاده کرد [۲۵].سرمایه نمادین اجتماعی: سرمایه نمادین اجتماعی آن دسته از سرمایه اجتماعی محسوب می شود که در میان مردم از احترام و منزلت بالایی برخوردار می باشد و به عنوان نماد از سوی جامعه محسوب می شود، (مانند عضویت و همکاری و مشارکت و ارتباط با اشخاص و گروه هایی که مردم آن را به عنوان نماد به شمار می آورند و برای فرد منزلت و احترام به همراه دارد). (البته باید به این نکته اشاره نمود که سرمایه نمادین اجتماعی به معنای داشتن سرمایه اجتماعی بیشتر نمی باشد و گاهی خلاف آن نیز صدق می کند، یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی، زندگی بدون رفت و آمد و ساده به عنوان سرمایه نمادین اجتماعی دارای ارزش و احترام باشد). ولی در کل باید چنین بیان نمود ،که سرمایه نمادین اجتماعی،هر گونه از سرمایه اجتماعی محسوب می شود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده می شود و دارنده آن از جانب مردم مورد احترام قرار می گیرد[۲۶]

28 آگوست

0 Comments

پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بویل و همکاران (2013)

نوشته شده توسط : · · تعداد بازدید: 137 ·

هدف: ارزیابی نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند (هزینه تبلیغاتی ادراک شده، نگرش های فردی نسبت به تبلیغات، ترفیعات پولی، ترفیعات غیرپولی، آگاهی از نام و نشان تجاری، کیفیت درک شده، تداعی برند، وفاداری به نام و نشان تجاری)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

 
خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نقش تبلیغات و پیشبرد فروش در ارزش ویژه برند بویل و همکاران (2013)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

۲- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

۳- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

۲۱- مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

۲۲- پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید ساکس جاروی (۲۰۱۰)

۲۳- پرسشنامه احساسات استاندارد شده در تبلیغات هولبروک و بترا

۲۴- پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

۲۵- پرسشنامه تمایل به محصول های منحصر به فرد لین و هریس

۲۶- پرسشنامه اصالت برند کادیرو

۲۷- پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

۲۸- پرسشنامه محتوای اطلاعاتی و انتقالی تبلیغات پوتو و ولز

۲۹- پرسشنامه ارزیابی قضاوت بیننده از تبلیغات فلتام (AVJS)

۳۰- پرسشنامه نگرش کودکان نسبت به تبلیغات مکلین و مچلیت

۳۱- پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

32- پرسشنامه شاخص لوکس بودن برند کریستودولایدز و همکاران

33- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک

34- پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای نام تجاری (برند) در صنعت بانکداری

35- پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده

36- مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور چند بعدی یو و دانتو

37- پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب برند

38- پرسشنامه تاثیر تبلیغات و پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند

39- پرسشنامه تداعی برند تیم های ورزشی گلادن و فانک (2002)

40- پرسشنامه تبلیغ برند

تعریف پیشبرد فروش 

تبلیغات پیشبرد فروش از مجموعه ای از ابزارهای محرک متنوع و مختلف و اغلب کوتاه مدت تشکیل می شود که برای تحریک مصرف کنندگان یا بخش تجاری به خرید سریعتر یا بیشتر کالاها یا خدمات، طراحی شده به کار گرفته می­شود.

درحالی که تبلیغات دلیل خرید را بنیان می­گذارد، تبلیغات پیشبرد فروش محرک و انگیزه آن را ارائه می­کند. تبلیغات پیشبرد فروش شامل؛ ابزارهای پیشبردی مصرفی (شامل نمونه کالا، کوپن، استرداد بخشی از وجوه پرداختی، تخفیف، کالاهای تبلیغاتی، جوایز، پاداش­های وفاداری، کالاهای آزمایشی مجانی، مانت­نامه­ها، کالاهای جنبی تبلیغاتی، تبلیغات پیشبردی متقابل، نمایشهای در محل خرید، جلوه­های ویژه)؛ و ابزارهای پیشبردی تجاری (تخفیفات، مساعدت­های مالی برای تبلیغات و نمایش کالا، کالاهای مجانی)؛ و ابزارهای پیشبردی تجاری و مخصوص پرسنل فروش (نمایشگاه­های تجاری و همایش­ها، جوایز مخصوص نمایندگان فروش و تبلیغات اختصاصی) است.

ابزارهای پیشبرد فروش توسط اکثر مؤسسات و از جمله تولیدکنندگان، خرده فروشان، اتحادیه­های صنفی و مؤسسات و سازمان­های غیر انتفاعی استفاده می­شود.

انتخاب ابزار پیشبرد فروش

براى نیل به اهداف تبلیغات پیشبرد فروش از ابزارهاى بسیارى مى‌توان استفاده کرد. انتخاب هر یک از این ابزارها مستلزم بررسى نوع بازار، اهداف تبلیغات پیشبرد فروش، شرایط رقابت، هزینه و کارآیى هر ابزار است.

ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش تجاری:

تولیدکنندگان هم از برخی ابزارهای تبلیغات استفاده می­کنند. درصد بیشتری از بودجه فعالیت­های پیشبردی به ابزارهای تبلیغات پیشبردی تجاری نسبت به تبلیغات پیشبرد فروش مصرف کننده اختصاص یافته است. تولیدکنندگان به چهار دلیل به بخش تجاری توجه بیشتری نشان می­دهند:

1-   تبلیغات پیشبرد فروش تجاری می­تواند خرده فروشان یا عمده فروشان را تشویق کند نام تجاری شرکت را بخرند.

2-   تبلیغات پیشبرد فروش تجاری هم می­تواند خرده فروشان را تشویق کند بیش از حد معمول کالا با نام تجاری شرکت را خریداری کنند.

3-   تبلیغات پیشبرد فروش می­تواند خرده فروشان را ترغیب کند که نام تجاری را در جایگاه ویژه­ای قرار دهند و با نمایش و کاهش قیمت فروش آن را به پیش برند.

4-   تبلیغات پیشبرد فروش می­تواند خرده فروشان و کارکنان آن­ها را تشویق کند کالا را به جلو برانند.

ابزارهاى اصلى تبلیغات پیشبردى مصرف‌کننده و تجارى عبارتند از:

نمونه‌هاى کالا: اقلامى در حد مصرف آزمایشى هستند. بعضى از این نمونه‌ها به‌طور مجانى در اختیار مصرف‌کنندگان قرار مى‌گیرند. براى بعضى از این نمونه‌ها نیز شرکت‌ها، البته براى جبران قسمتى از هزینه آن، مبلغ کمى مطالبه مى‌کنند. نمونه کالا به شکل‌هاى مختلفى به مصرف‌کنندگان تحویل مى‌شود. تحویل در منزل، ارسال با پست، تحویل آن در فروشگاه، منضم کردن آن به کالاى دیگر یا استفاده از آگهى تبلیغاتى براى ارسال آن از جمله این راه‌ها است. ارائه نمونه کالا، مؤثرترین اما پرهزینه‌ترین روش معرفى کالاى جدید است.

کوپن‌ها: گواهى‌نامه‌هایى هستند دال بر این‌که مبلغى از قیمت خرید بعضى از کالاهاى خاص به‌عنوان پس‌انداز براى خریدار محفوظ مانده است.

تخفیفات نقدی: همانند کوپن است، اما کاهش قیمت آنها به‌جاى این‌که در خرده‌فروشى انجام شود، پس از خرید انجام مى‌شود. در این روش، مصرف‌کننده مدرکى را دال بر خرید کالا به آدرس تولیدکننده مى‌فرستد و تولیدکننده هم قسمتى از قیمت خرید کالا را با پست به آدرس او حواله مى‌کند.

بسته محتوى چند کالا با یک قیمت: نیز صرفه‌جویى‌هایى را براى خریداران به‌دنبال دارد. قیمت‌هاى کاهش‌یافته جدید توسط تولیدکننده مستقیماً روى برچسب کالا یا بسته‌بندى آن نقش مى‌بندد. مثلاً دو کالا در یک بسته‌بندى قرار مى‌گیرد و هر دو به قیمت یکى از آنها به فروش مى‌رسد. با این‌که دو کالاى وابسته به هم، مانند مسواک و خمیردندان، با قیمت واحدى کمتر از مجموع تک‌تک آنها در یک بسته‌بندى قرار مى‌گیرند. بسته محتوى چند کالا با یک قیمت براى افزایش کوتاه‌مدت فروش، ابزار مناسبى است و تأثیر این کار به مراتب بیش از کوپن است.

کالاهاى خاص: کالاهایى هستند که به‌عنوان محرکى براى خرید کالا، یا به‌صورت مجانى یا در قبال دریافت مبلغى ناچیز، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار مى‌گیرند.

اِشانتیون‌ها: کالاهاى قابل استفاده‌اى هستند که نام تبلیغ‌کننده بر روى آنها چاپ شده است و به عنوان هدیه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار مى‌گیرند. انواع خودنویس، تقویم، جاکلیدی، کبریت، ساک‌دستی، تى‌شرت، کلاه و قهوه‌خورى از جمله این کالاها هستند.

پاداش‌هاى مخصوص به مشتریان طرفدار: ابزارهاى نقدى یا غیرنقدى هستند که به‌عنوان پاداش به‌کسانى داده مى‌شوند که مصرف‌کننده دائمى کالا و خدمات شرکت هستند. براى مثال، شرکت‌هاى هواپیمایى در این مورد برنامه‌هاى خاصى را اجرا مى‌کنند. آنها به مسافت‌هاى پروازى نمره مى‌دهند. مسافرت‌هاى هوایى مجانى به افرادى تعلق مى‌گیرد که نمره آنها به حدنصاب لازم رسیده باشد.

تبلیغات در مراکز خرید: به نشان دادن و نحوه نمایش کاربردى کالا در محل خرید یا فروش گویند.

جوایز، قرعه‌کشى و شرط‌بندى: این روش به‌طور شانسى یا به‌نحو دیگری، به مصرف‌کنندگان امکان برنده شدن و به‌دست آوردن وجوه نقدى یا مسافرت یا دریافت کالا را مى‌دهد. مثلاً دریافت جایزه مستلزم این است که مصرف‌کنندگان زنگى را به صدا در آورند یا در واردى حدس بزنند یا پیشنهادى ارائه دهند. براى انتخاب بهترین این پاسخ‌ها و اختصاص جایزه به آنها، کسانى آنها را مورد بررسى و قضاوت قرار خواهند داد. در قرعه‌‌کشی نیز اسامى مصرف‌کنندگان در ظرفى ریخته مى‌شود و نام بعضى از آنها به‌طور تصادفى از آن استخراج مى‌شود. در شیوه شرط‌بندی براى هر بار خرید به مصرف‌کنندگان چیزى داده مى‌شود، چیزى همچون شماره‌هاى موسوم به بینگو یا حروف جاافتاده، که ممکن است موجب برنده شدن خریدار شوند. یک جایزه فروش نیز، واسطه‌ها یا فروشندگان را ترغیب مى‌کند که بر تلاش‌هاى خود بیافزایند. جایزه نیز به کسى تعلق مى‌گیرد که عملکرد بهترى را به نمایش بگذارد.

به ترم آخر امتیاز دهید: