برچسب گذاشته شده توسط : الگو

19 نوامبر

0 Comments

پرسشنامه تعیین الگوی مصرف دارو و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشت

نوشته شده توسط : ترم آخر

هدف: تعیین الگوی مصرف دارو و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشت (عدم دسترسی به پزشک، عدم اطمینان به طبابت پزشک، نداشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی، اطلاع صحیح از اثرات داروها، تجربه قبلی بیماری، نتیجه خوب خوددرمانی های قبلی، مهم تلقی نکردن بیماری ها، تهيه آسان دارو از داروخانه ها بدون نسخه، نداشتن وقت كافي جهت مراجعه به مطب يا بيمارستان، مصرف خودسرانه دارو)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد:10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تعیین الگوی مصرف دارو و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشت 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مصرف خودسرانه دارو به‌ویژه داروهای اعصاب و روان توسط مردم تبدیل به معضلی جدی شده است، تمام پزشکان بر عواقب و خطرات مصرف داروهای بدون تجویز متخصص، اتفاق‌نظر دارند و معتقدند خاصیت و عملکرد یک قلم دارو همیشه و در همه شرایط یکسان نیست بلکه عواقب بسیار خطرناکی را در پی خواهد داشت. مصرف خودسرانه، نادرست و نابجای داروهای ضدافسردگی و آرامبخش که این روزها در میان سایر داروها، رتبه بالایی به خود اختصاص داده، علاوه بر هزینه‌های اضافه، عوارض جانبی ازجمله ازدست‌دادن سلامتی حتی تا پیش رفتن به‌سوی مرگ را در پی دارد که بخشی از این مصرف را باید به داروخانه‌ها، مشکلات فرهنگی، تعرفه بالای روان‌پزشک و… نسبت داد. 

20 دسامبر

0 Comments

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

نوشته شده توسط : ترم آخر

هدف: سنجش جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی خانواده

تعداد سوال: 26
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

تعریف الگوهای ارتباطی

الگـوي ارتبـاطي خـانواده يكـي از كاركردهايي است كه قادر به تأثيرگـذاري بـر فرزنـدان مـي باشـد. بـا بررسـي نظريـهي مكلئود و چفي (1972) كه دو بعد جهتگيري اجتماعي و جهـتگيـري مفـاهيم را بـراي توصيف ارتباطات درون خانواده به كار بردند ، دو بعد زيربنايي جهتگيري گفـت و شـنود و جهـتگيـري همنـوايي را در الگوهـاي ارتبـاطي خـانواده شناسـايي كردنـد. كـوئرنر و فيتزپاتريك (2002)، جهتگيري گفت و شنود را به ميزانـي كـه خـانوادههـا فضـاي آزاد و راحتي براي شركت اعضاي خانواده در موضوعات مختلف ايجاد مـيكنـد، بيـان كـردهانـد. جهتگيري همنوايي نيز عبارت است از مقـداري كـه خـانوادههـا بـر روي يكسـان بـودن نگرشها، ارزشها و عقايد تأكيد ميكنند. تركيب اين دو بعـد، چهـار طرحـواره ارتباطـات خانوادگي را ايجاد مي كند (فيتزپاتريك و ريچي، 1994) كـه الگوهـاي ارتباطـات خـانواده خوانده مي شوند.

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 آگوست

0 Comments

پرسشنامه الگوی سازگاری ROY در جانبازان قطع عضو

نوشته شده توسط : ترم آخر

هدف: بررسي عوامل موثر بر اولويت بندي درگاه هاي دريافت خدمات بانكي (حجم معاملات، كاركنان، سطح خدمات ارائه شده، خدمات الكترونيكي، سهولت دسترسي)

تعداد سوالات: 35
تعداد بعد (خرده مقياس): 4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه الگوي سازگاري ROY در جانبازان قطع عضو

الگوی سازگاری ROY چیست؟

ROY معتقد است وقتي كه انسان به مثابه يك سيستم بيمـار است يا قابليت بيمـار شـدن را دارد و يـا وقتـي استرســــورهاي غيرمعمــــول وجــــود دارد و ســـازوكارهاي ســـازگاري ضـــعيف شـــده و تـلاشهـاي معمـول شـخص بـراي سـازگاري غيرمـؤثر اسـت، مراقبـت پرسـتاري ضـرورت مـي يابـد (Roy .(13 سـه نـوع محـرك: اصـلي، زمينـهاي و بـاقيمانـده را معرفـي مـيكنـد كـه دستكاري اين محـركهـا طـي برنامـه مراقبتـي، افزايش ميزان سازگاري و در نتيجه كنترل بهتر بيماري را سبب ميشود. محرك اصلي، محركي است كه مستقيماً و در حال حاضر فرد را تحت تــأثير قــرار مــيدهــد. محــرك زمينــهاي تمــام محركهاي موجوددر موقعيـت كـه بـر محـرك اصـلي اثــر مــيگذارنـد و محــرك بــاقيمانــده، محركهاي غيرمشخصي هستند كه به اعتقادات و نگرش و ويژگيهـاي فـردي مربـوط هسـتند. Roy در اين الگو دستيابي بيمار بـه سـازگاري جسمي (بعـد فيزيولوژيـك) و روانشـناختي در ابعاد مختلف (خودپنداره، ايفاي نقش، استقلال و وابستگي) از طريق دستكاري محـركهـا تأكيـد دارد.

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: